Informacja o zmianie Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych (dalej jako: „Umowa”) oraz Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych (dalej jako: „Regulamin”)

Dostawca usług:

Krzysztof Czaja prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Firma Produkcyjno – Usługowo – Handlowa „CZAJEN” Krzysztof Czaja, ul. 3 Maja 12, 39-300 Mielec, NIP: 8171004262, REGON: 690243194, wpisany do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych pod numerem 3330

Szanowni Państwo,

informujemy, że z dniem 25 września 2023 r. z uwagi na konieczność dostosowania postanowień wzorców dokumentów abonenckich do wymogów prawa, w tym w szczególności do wymogów Ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1703), zmianie ulegają wzory umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz regulaminów świadczenia usług telekomunikacyjnych stosowanych u Dostawcy usług.

— W skrócie:

  •   wprowadzamy do regulaminów definicje nadużyć w komunikacji elektronicznej – CLI spoofingu, smishingu, generowania sztucznego ruchu, dokonywania nieuprawnionej zmiany informacji adresowej oraz nieuprawnionego stosowania nazw zastrzeżonych dla podmiotów publicznych, a także określamy konsekwencje stwierdzenia takich nadużyć ze strony Abonenta.

Szczegółowy opis wprowadzanych zmian stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Informacji.

Wskazujemy, że powyższa zmiana wzorców stosowanych u Dostawcy usług stanowi zmianę warunków umowy w rozumieniu art. 60a ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1648 ze zm.; dalej jako: „PT”). W związku z tym przysługuje Państwu prawo do wypowiedzenia umowy w przypadku braku akceptacji tych zmian, przy czym termin na realizację tego prawa upływa w dniu 25 września 2023 r.

Konieczność wprowadzenia zmian w Regulaminie wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, dlatego też w razie wypowiedzenia umowy w trybie wskazanym powyżej Dostawcy usług będzie przysługiwało roszczenie o zwrot ulg udzielonych przy zawarciu umowy, o których mowa w art. 57 ust. 6 PT.

W razie jakichkolwiek wątpliwości, zapraszamy Państwa do kontaktu z Operatorem — w celu ich wyjaśnienia: osobiście w BOK pod adresem ul. 3 Maja 12, 39-300 Mielec; za pomocą wiadomości e-mail na adres bok@czajen.pl; pod numerem telefonu (17) 250 60 00. Jednocześnie informujemy, że zmiana Regulaminu nie wpływa na wysokość Państwa zobowiązań z tytułu świadczenia usług telekomunikacyjnych ani na jakość i zakres świadczonych Państwu usług.

Nowy wzorzec Regulaminu świadczenia usług jest dostępny na stronie internetowej Dostawcy usług pod adresem: https://czajen.pl/, a także będzie dostarczony nieodpłatnie Abonentowi będącemu stroną umowy zawartej w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej, jak i na każde jego żądanie.

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis zmian wprowadzonych w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych Czajen 25.09.2023

Ułatwienia