Polityka prywatności Czajen

Troszczymy się o Państwa prywatność

F.P.U.H. „Czajen” Krzysztof Czaja z siedzibą w Mielcu, ul.3-go Maja 12, 39-300 Mielec, (dalej jako Czajen) przykłada dużą wagę do ochrony Państwa prywatności i ochrony Państwa danych osobowych.

Pragniemy zapewnić, że traktujemy Państwa dane osobowe ze starannością i uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych i prywatności. Niniejsza polityka prywatności (zwana dalej „Polityką”) opisuje, w jaki sposób pozyskujemy i przetwarzamy Państwa dane osobowe, podczas korzystania i dostarczania naszych produktów i usług.

Dla kogo zapisy Polityki prywatności są ważne?

Niniejsza Polityka obowiązuje wszystkich klientów firmy Czajen – tj. osób korzystających z Usług Czajen, w tym korzystających z EBOK oraz osób odwiedzających stronę internetową www.czajen.pl, niekorzystającymi z usług Czajen. Na potrzeby niniejszej Polityki usługami są wszelkie działania Czajen podjęte na skutek przesłania zapytania przez formularz kontaktowych znajdujący się w zakładce „Kontakt” na stronie internetowej www.czajen.pl lub za pośrednictwem strony fanpage na Facebook’u, w szczególności poprzez przesłanie wiadomości zwrotnej do osoby korzystającej z formularza, kontaktującej się w drodze wiadomości prywatnych z konta Facebook lub poprzez kontakt telefoniczny.   

Niniejsza Polityka może ulegać zmianom, zatem prosimy regularnie odwiedzać naszą stronę internetową.

Nasze produkty i usługi mogą zawierać linki do stron internetowych innych spółek i oferowanych przez nie usług. Spółki te mogą mieć własną politykę prywatności, z którą należy się zapoznać. Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności ani za produkty i usługi ww. stron trzecich.

Co rozumiemy przez „Dane osobowe”?

Z myślą o zachowaniu wysokich standardów ochrony prywatności stosujemy szeroką interpretację pojęcia danych osobowych, przez które rozumiemy wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania bezpośrednio lub pośrednio osobie fizycznej  w szczególności na podstawie danych takich jak: imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji ( w tym dane o ruchu i adresach IP), identyfikator internetowy, adres e-mail, firma  lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej – dalej łącznie jako Dane osobowe

Jakie Dane osobowe przetwarzamy?

Ze względu na charakter naszych usług i oferowanych produktów możemy przetwarzać następujące Dane osobowe pod warunkiem powiadomienia lub uzyskania zgody klienta w stosownych przypadkach:

 • Dane kontaktowe, tj. informacje umożliwiające identyfikację i kontakt z klientem. Te informacje obejmują imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, a dla klientów korzystających z EBOK – także nazwę użytkownika i hasło. Aby odpowiedzieć na twoje zapytanie ofertowe złożone za pomocą naszej strony internetowej – konieczne jest wskazanie albo adresu e-mail albo numeru telefonu.
 • Informacje o usługach, tj. informacje niezbędne do świadczenia Państwu naszych usług, na przykład model i numer seryjny dekodera STB, wersja oprogramowania, adres IP/MAC oraz rodzaj pakietu usług.
 • Ogólne informacje o użytkowniku, tj. informacje generowane przez Państwa podczas korzystania z naszych produktów i usług, przykładowo korzystania z naszych usług telefonicznych, internetowych i telewizyjnych, odwiedzania naszych stron internetowych, korzystania z usługi na żądanie (zwanej dalej „VOD”) albo przeglądania menu telewizyjnego bądź katalogu VOD – poprzez wytwarzanie informacji o zainteresowaniach, preferencje zakupowe, przyzwyczajenia konsumenckie, krąg znajomych, poglądy.
 • Inne dane osobowe, tj. informacje, które możemy uzyskać zgodnie z obowiązującymi przepisami z ogólnie dostępnych źródeł albo agencji analiz zdolności kredytowej.

Do czego wykorzystujemy Dane osobowe, czy wymagana jest Państwa zgoda i jak długo Dane są przez nas przetwarzane?

Gromadzimy informacje o klientach ze względu na charakter naszych usług i produktów. Zależy nam, aby nasze produkty i usługi były proste, spersonalizowane i niezawodne. Nieustannie szukamy sposobów udoskonalania naszych usług i produktów oraz maksymalnego dopasowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb. Dane osobowe gromadzimy w następujących celach (pod warunkiem powiadomienia lub uzyskania zgody klienta w stosownych przypadkach):

 • Rozpatrzenie zapytań ofertowych. Wykorzystujemy Dane kontaktowe w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie o dostępność usługi lub produktu w sieci Czajen. Kontakt w tym celu stanowi rozpatrzenie zapytania o ofertę i podstawą przetwarzania danych jest zmierzanie do zawarcia z Czajen umowy. Dane przetwarzamy przez okres niezbędny do zawarcia umowy z Czajen.
 • Prawidłowego świadczenia usługi. Wykorzystujemy Dane kontaktowe, Informacje o usługach oraz Inne dane osobowe, aby kształtować i dostarczać nasze usługi i produkty, a także w celach administracyjnych i do zarządzania konkursami adresowanymi do naszych użytkowników. Czynności te obejmują świadczenie usług, wsparcie techniczne, aktualizację sprzętu i oprogramowania, fakturowanie, pobieranie opłat oraz sprawdzanie zdolności płatniczej. Dane te przechowujemy przez czas niezbędny do świadczenia usług na Państwa rzecz, nie dłużej niż do upływu okresu dla przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej z nami umowy. Podstawą przetwarzania danych jest zawarcie umowy z Czajen.
 • Aby udoskonalać nasze produkty i usługi. Możemy wykorzystywać Ogólne informacje o użytkowniku do identyfikacji obszarów wymagających udoskonaleń. Przykładowo –  wzmożone korzystanie z określonego gatunku usług VOD może zachęcić nas do poszerzenia naszej oferty o nowe programy TV. Możemy przeprowadzać także badania rynkowe pod kątem zadowolenia naszych klientów z zawartości jakościowej produktów i usług jakie posiadamy w naszej ofercie. Podstawą przetwarzania Danych osobowych w tym celu jest nasz uzasadniony interes polegający na udoskonalaniu naszej oferty sprzedażowej. Dane są przetwarzane przez cały czas korzystania z naszych usług i produktów.
 • Aby prezentować nowe produkty i usługi. Możemy się z Państwem kontaktować odnośnie planowanych unowocześnień naszych produktów i usług oraz promocji. Podstawą przetwarzania danych jest nasz uzasadniony interes w postaci kierowania wiadomości o charakterze marketingowym i zachęcania Państwa do zakupu naszych usług i produktów. Na kierowanie zapytań w formie wiadomości mailowych lub za pośrednictwem kontaktu telefonicznego, niezbędna jest Państwa zgoda na taką formę kontaktu. Dane dla celów marketingowych przetwarzamy do chwili wycofania zgody, nie dłużej jednak niż przez okres 24 miesięcy od dnia zebrania Danych osobowych.
 • Aby zarządzać naszą wydajnością. Możemy wykorzystywać Dane osobowe do zbierania opinii np. o naszych produktach i usługach, pracy naszego Działu Obsługi Klienta oraz wydajności naszych służb konserwatorskich. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa możemy wykorzystywać informacje związane z Państwa użytkowaniem i dostępem do naszych produktów i usług w celu zarządzania ruchem, obsługą klienta oraz zapobiegania i wykrywania oszustw. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa możemy także monitorować i nagrywać komunikację z Państwem, w tym korespondencję e-mail oraz rozmowy telefoniczne, aby zapewnić odpowiednią jakość usług oraz zachować informacje o zamówionych produktach i usługach. Podstawą przetwarzania danych jest nasz uzasadniony interes polegający na doskonaleniu naszych procedur sprzedażowych i posprzedażowych. Przetwarzamy dane przez czas korzystania z naszych usług i produktów.
 • Aby wypełnić nasze zobowiązania prawne. Możemy być prawnie zobowiązani do udostępnienia Danych osobowych na żądanie uprawnionych organów ochrony porządku publicznego. Dane te mogą zostać udostępnione bez Państwa zgody i wiedzy i bez uprzedniego powiadomienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zastrzegamy sobie prawo do zweryfikowania legalności żądania przez organy ochrony porządku publicznego dostępu do Danych Osobowych, a w konkretnych przypadkach odmówić podania Danych Osobowych z uwagi na obowiązek zachowania w tajemnicy danych telekomunikacyjnych.
 • Inne zastosowania. W celach badawczych lub innych uzasadnionych celach biznesowych możemy wykorzystywać anonimowe lub zbiorcze informacje do opracowywania raportów i analiz dotyczących rodzajów treści i/lub reklam, które są oglądane lub pomijane.

Komu możemy udostępniać Dane osobowe?

W celu świadczenia naszych usług i dostarczania produktów możemy w stosownych przypadkach udostępniać Dane osobowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz pod warunkiem uprzedniego poinformowania lub uzyskaniu zgody klienta, stronom trzecim, w tym stronom trzecim z krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego – dalej jako EOG, gdzie przepisy dotyczące ochrony prywatności różnią się od przepisów obowiązujących na terenie EOG.

 • Pracownicy Czajen. Ograniczamy dostęp do Państwa Danych osobowych, do wybranej grupy upoważnionych pracowników. Pracownicy ci mają dostęp do tych danych w celu należytego wykonania obowiązków i tylko wtedy, gdy jest to niezbędne w zakresie wykonywanych obowiązków pracowniczych.
 • Inne strony trzecie. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa możemy także udostępniać Dane osobowe zaufanym stronom trzecim, jeżeli udostępnienie tych danych jest niezbędne do świadczenia naszych usług i dostarczania produktów (np. obsługi klienta) oraz partnerom zaangażowanym przez Czajen w celu zapewnienia Państwu usług i produktów. W takich przypadkach wymagamy od takich stron trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystania ich jedynie do zapewnienia nam danej usługi lub produktu. Współpracujemy z podmiotami, które zapewniają najwyższy standard ochrony danych.

Jak chronimy Dane osobowe?

Dokładamy wszelkich starań, aby chronić Państwa prywatność i podjęliśmy stosowne kroki na drodze do jej ochrony. Wyznaczyliśmy osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo naszej sieci, infrastruktury oraz systemów informacyjnych. Wdrożyliśmy rozwiązania chroniące Dane osobowe, które obejmują zabezpieczenia techniczne oraz odpowiednie procedury wewnętrzne, w zależności od oferowanej lub świadczonej klientowi usługi lub dostarczanego produktu. Rozwiązania te mogą obejmować między innymi hasła dostępu, szyfrowanie, ochronę antywirusową, zapory sieciowe, wykrywanie włamań i nieprawidłowości oraz kontrolę dostępu naszych pracowników poprzez wydawanie indywidualnych upoważnień do przetwarzania Danych osobowych. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, który dba o to, aby przetwarzanie Państwa danych odbywało się w zgodzie z przepisami. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych znajdują się poniżej oraz w zakładce „Kontakt”.

Jak aktywować i rezygnować z otrzymywania ofert handlowych od Czajen?

Po uzyskaniu Państwa zgody możemy się z Państwem kontaktować w sprawie nowych ofert lub promocji produktów i usług. Jeżeli nie chcą Państwo otrzymywać od nas bezpośrednich informacji marketingowych, mogą Państwo zrezygnować z ich otrzymywania w każdy dowolny sposób, w tym poprzez e-mail,  list albo kontaktując się z Działem Obsługi Klienta. Z Działem Obsługi Klienta można skontaktować się poprzez zakładkę „Kontakt” na naszej stronie internetowej. Każda rezygnacja z otrzymywania informacji marketingowych zostanie odpowiednio udokumentowana.

Co z plikami cookie?

Pliki cookie to niewielkie informacje tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową, które gromadzą dane takie jak rodzaj przeglądarki, system operacyjny, odwiedzone strony internetowe, godziny odwiedzin, oglądane treści, oglądane reklamy oraz inne informacje o strumieniu danych.

Wykorzystujemy pliki cookie, aby dopasować nasze strony internetowe do Państwa indywidualnych potrzeb, świadczyć lepsze, bardziej spersonalizowane usługi. Pliki cookie pozwalają nam także monitorować ruch na naszych stronach internetowych, w tym odwiedzane podstrony, liczbę odwiedzających oraz ścieżki ruchu.

Korzystamy z usług partnerów handlowych do prezentowania naszych reklam albo innych treści na naszej stronie internetowej albo innych stronach, które wyświetlają reklamy Czajen. Partnerzy wykorzystują pliki cookie, znaczniki nawigacyjne oraz podobne technologie na Państwa komputerze, telefonie albo innym urządzeniu, aby prezentować reklamy lub treści dopasowane do Państwa indywidualnych zainteresowań, zgodnie z profilem zbudowanym w trakcie przeglądania niniejszej strony albo innych odwiedzanych stron. Korzystanie z plików cookie, znaczników nawigacyjnych oraz podobnych technologii przez naszych partnerów podlega ich własnej polityce prywatności, a nie Polityce prywatności Czajen.

Obsługę plików cookie na swoim komputerze, telefonie komórkowym albo innym urządzeniu można włączyć lub wyłączyć. Większość przeglądarek internetowych umożliwia akceptowanie lub blokowanie konkretnych plików cookie lub ich rodzajów, a także blokowanie lub usuwanie wszystkich plików cookie. Zależy to od danej przeglądarki internetowej. Aby skorzystać z tej funkcji, należy zapoznać się z instrukcją obsługi danej przeglądarki internetowej. Należy jednak pamiętać, że ograniczenie lub blokowanie plików cookie może mieć negatywny wpływ na korzystanie z wielu stron internetowych.

Jakie są Państwa prawa?

W każdym czasie przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i sprostowania oraz – w zakresie wynikającym z przepisów – do usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, mają  Państwo także prawo do żądania przeniesienia Danych osobowych do innego administratora. Mogą Państwo  realizować uprawnienia, o których mowa w zdaniu poprzednim, przesyłając Czajen żądanie o odpowiedniej treści za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres ­­­­­­­­­­iod@czajen.pl

Przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Należy pamiętać, że w przypadku rezygnacji lub zażądania od nas zaprzestania przetwarzania Państwa Danych osobowych, może się zdarzyć, że nie będziemy mogli dalej świadczyć Państwu usług i dostarczać produktów.

Jak można się z nami skontaktować odnośnie niniejszej Polityki?

Pytania, uwagi lub skargi dotyczące Polityki Prywatności lub danych osobowych należy kierować na adres iod@czajen.pl

Ułatwienia